اطلاعات کسب و کار
رسا فناوران بهامد پارسیان
مشهد
تلفن تماس:  3487592 - 051