اطلاعات کسب و کار (شرکت)
عمید رایانه شریف
تهران
تلفن تماس:  ۲۶۷۵۲۳۸۰ - 021
سایت:  http://arsh.co