اطلاعات کسب و کار (شرکت)
هلدینگ آپادانا
تهران
تلفن تماس:  1664 - 021