آیتم های من
آمار و ارقام کلی
رزومه تایید شد
جدیدترین روزمه
توسعه دهنده فرانت اند | ریکت
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : برنامه نویس
توسعه دهنده فرانت اند | ریکت
تجربه و سوابق کاری : تازه کار
مجموعه : نرم افزار
برنامه نویس
تجربه و سوابق کاری :
مجموعه : برنامه نویس
ادامه مطلب...
رزومه تایید شد
رکوردی یافت نشد
ادامه مطلب...